Behandling, MUSIKKTERAPI VED PSYKISKE LIDELSER OG/ELLER RUSPROBLEMER

Musikkterapi

Musikkterapi inneber at du saman med ein musikkterapeut utforskar dei moglegheitene musikken gir til å arbeide med utfordringar på ein god måte. Du møter til jamlege timar med ein musikkterapeut, aleine eller i gruppe. Vi legg til rette terapien både for deg som har mykje musikkerfaring, og for deg som har lite eller ingen erfaring med å musisere.
Musikk er ein aktivitet som bygger på den medfødde evna vi har til å kommunisere gjennom lyd og bevegelse. Derfor gir musikken tilgang til sosialt samvær, kommunikasjon og uttrykk av følelsar. Nokre gonger kan psykiske lidingar og/eller rusproblem gjere at ein mister litt av kontakten med og tilgangen til musikk. Å arbeide med ein musikkterapeut kan vere ein moglegheit til å finne tilbake til musikken, og gjennom det også arbeide med andre utfordringar. 

Musikkterapi bør starte i ein så tidleg fase som mogleg med sikte på å auke livskvalitet og fremme motivasjon, medvit rundt følelsar og sosialt samspel.  

Eit musikkterapitilbod kan i stor grad bli «skreddarsydd» til dei behova og interessene du har, både når det gjeld val av aktivitet (lytting eller aktiv musisering), format (individuelt eller i gruppe) og orientering (bevisstgjering av følelsar eller erfaring med samspel og fellesskap). Terapien kan nokre gonger bli supplert med musikalsk eigenaktivitet, mellom terapitimar og/eller etter avslutta terapiforløp.  

Musikkterapi reduserer 

  • depressive symptom 
  • angst 
  • negative symptom ved psykose 

Musikkterapi betrar 

  • generell psykisk helsetilstand 
  • motivasjon, medvit rundt følelsar og sosialt funksjonsnivå 
  • livskvalitet 

Tilvising og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetenesta treng du tilvising. Fastlegen er den som oftast tilviser til utgreiing og behandling i spesialisthelsetenesta, men det finst også andre helsepersonell som kan tilvise. Spesialisthelsetenesta vil då på bakgrunn av Helsedirektoratets prioriteringsrettleiar «Psykisk helsevern for vaksne» eller «tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)» avgjere om du har krav på behandling i spesialisthelsetenesta. 

Før

Musikkterapi krev ingen førebuingar. 

Under

Musikkterapi blir utført av terapeutar med godkjent utdanning innan musikkterapi. Brukarinvolvering og samarbeid blir lagt vekt på.  Ein kvalifisert musikkterapeut møter deg ut frå dine eigne musikalske interesser og føresetnader og skal bidra til å skape trygge rammer i den musikalske samhandlinga, slik at denne ikkje blir emosjonelt overveldande. 

Musikkterapi er ein prosess der oppleving av meining og relasjon er viktig, mens musikalske ferdigheiter og det musikalske produktet kan ha mindre betydning. For nokre er likevel det å lære, øve og meistre ein del av terapiprosessen. Nokre vel også å framføre eigen musikk, for musikkterapeuten, for ei gruppe eller for eit utvalt publikum. 
 
Musikkterapi blir tilbydd over tid, individuelt eller i gruppe, og blir nokre gonger supplert med musikalsk eigenaktivitet mellom terapitimane. Samarbeidet tar ofte utgangspunkt i ein utprøvingsperiode der du får erfaring med ulike arbeidsmåtar (f.eks. lytting, samspel, song, songskriving, innspeling, improvisasjon og samtale). 

Timane blir vanlegvis gjennomført med éin eller fleire musikkterapitimar i veka, og har vanlegvis best effekt når forløpet varer over tid, ofte om lag 20 timar eller meir. Individuelle timar varer gjerne 45–60 minutt, mens gruppetimar kan variere i lengde frå 45–90 minutt, avhengig av gruppa. 

Musikkterapi bør starte i ein så tidleg fase som mogleg med sikte på å auke livskvalitet og fremme motivasjon, medvit rundt følelsar og sosialt samspel. 

Etter

Musikkterapi kan bli følgt opp etter utskriving frå klinikken, slik at musikk kan bli ein kvardagsressurs heime og i lokalsamfunnet, med lågterskeltilbod som kor, band, musikkafé, eller annan bruk av musikk i dagleglivet.  

Rammer for oppfølgingstilbod etter utskriving frå klinikken kan variere mykje, avhengig av tilgjengeleg kompetanse og ressursar der du bur. 

Ver merksam

I musikkterapi kan du ofte tidleg, nokre gonger i første time, merke at det musikalske samværet verkar inn på opplevinga di av motivasjon og mening. 

Å bli trygg i det mellommenneskelege og musikalske samspelet kan likevel ta tid, der du ofte kan merke endringar etter nokre timar, mens god effekt av eit musikkterapitilbod gjerne krev eit noko lengre forløp, ofte 20 timar eller meir. 

Undervegs vil du kunne merke endringar i sjølvbilde og medvit rundt følelsar, noko som gjerne blir opplevd som positivt, men som i periodar også kan vere utfordrande. 

Musikkterapi gir ikkje biverknader i vanleg forstand, men i visse situasjonar kan musikk bli opplevd som frustrerande og/eller utfordrande. I nokre fasar av ein musikkterapiprosess kan musikken for eksempel bli opplevd som kaotisk eller vekke vanskelege følelsar. Det er viktig at du deler erfaringane med musikkterapeuten og får nødvendig støtte og hjelp undervegs. Det inngår i musikkterapeutens utdanning og kompetanse å vere bevisst på slike utfordrande opplevingar og situasjonar. 

Det er også viktig at du og musikkterapeuten er bevisst på at visse former for kvardagsbruk av musikk kan ha negative helsekonsekvensar: 

  • Dersom du er deprimert, kan repetitiv musikklytting nokre gonger gi ei oppleving av å sitte fast i dei tunge følelsane. 
  • Dersom du har eit rusproblem, kan visse former for musikkbruk vere forbunde med suget etter rus. 
  • I desse tilfella kan det vere ein viktig del av musikkterapiprosessen å arbeide med eigen musikkidentitet og musikkbruk.