Behandling

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) - Psykisk helsevern

Mentaliseringsbasert terapi (MBT) går ut på å lære seg å mentalisere betre, det vil seie å auke forståinga for eigne og andre sine tankar og følelser, betre regulere eigne følelser, betre forstå kva som skjer i forhold mellom menneske og kunne få det betre i nære forhold og i samarbeid med andre.

Før

MBT informasjons- og vurderingsamtale

Før behandling med mentaliseringsbasert terapi skal du til vurderings- og kartleggingssamtale. Der blir gjort ei vurdering av om denne behandlinga er rett for deg. Tema som blir tatt opp i samtalen er mellom korleis dine vanskar opptrer, motivasjon praktiske hindringar for å møte opp og kva for symptom du har. Du må rekne med ventetid på oppstart i avklaringsfasen.

MBT avklaringsfase

Når det nærmar seg oppstart i kombinasjonsterapien vil du møte i 1-5 individuelle samtalar kor dine og våre forventingar og mål med behandlinga blir klargjort og vi foretar ei ny vurdering av om denne behandlinga er egna for deg. Dersom MBT blir vurdert som rett for deg utarbeder vi ein behandlingsplan saman med deg. Individuell plan og/eller kriseplan blir utarbeidd ved behov. 

Under

MBT kombinasjonsterapi

Behandlinga er såkalla kombinasjonsterapi. Det betyr at den består av samtaleterapi både i gruppe og individuelt. 

  • Gruppeterapien går føre seg kvar veke og varer i 1,5 timar. 
  • Den individuelle terapien går føre seg kvar veke det første året, og blir deretter gradvis redusert til annakvar veke, og deretter sjeldnare mot slutten.

Dersom det er behov for det samarbeider vi med kommune, NAV eller andre aktuelle aktørar.

Det er plass til totalt 8 personar i behandlingstilbodet.
Vanleg behandlingstid er 18 månadar.

MBT psykoedukativ gruppe

Med jamne mellomrom blir det halde undervisning om det å leve med ei personlegheitsforstyrring. Vi går mellom anna gjennom følelser og følelsesregulering, mentalisering og mentaliseringssvikt og kva tilknyting betyr. Det er lagt opp til aktiv deltaking frå pasientane.

Gruppa går over 11 gongar ein gang årleg. Deltaking skjer enten parallelt med kombinasjonsterapien eller i forkant av oppstart.

Etter

For deg som deltek i MBT kombinasjonsbehandlinga møtast du og terapeutar til ein avsluttande samtale.


Kontakt

Voss DPS NKS Bjørkeli Voss DPS NKS Bjørkeli

En bygning med en plen foran seg og en høyde i bakgrunnen

Voss DPS NKS Bjørkeli

Bjørkelivegen 27

5705 Voss