Samhandling

Ei god oppgåve- og ansvarsfordeling og eit godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelseteneste er avgjerande for at vi skal kunne tilby pasientane våre eit heilskapleg og godt behandlingstilbod.

Hender og puslespel

​Saman.no er ei heimeside for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetenesta innanfor lokalsjukehusområdet til Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Voss DPS har befolkningsansvar for 5 kommunar i Helse Bergen sitt opptaksområde innan psykisk helse for vaksne. ​

På saman.no finn du mellom anna oversikt over samarbeidsstruktur mellom kommunan​e og sjukehusa i området, aktuelle samarbeidsavtalar og informasjon om fagleg samarbeid.

Nyttige lenkjer

Heimeside for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetenesta, saman.no

St.melding nr.47 (2008-2009): SamhandlingsreformaHelse Vest RHF

 

Sist oppdatert 02.01.2023